ویدئو و فیلم

گفتگو با دکتر موسی اجلونی در همایش مدیریت بیمارستانی

گفتگو با دکتر دیوید رایت همایش مدیریت بیمارستانی


انیمیشن زیبا درباره هدفمند سازی کارکنان و تشخیص شخصیت کاری کارکنان


گفتگوی دکتر سید معاون رضوی در همایش مدیریت بیمارستانی(قسمت اول)


گفتگوی دکتر سید معاون رضوی در همایش مدیریت بیمارستانی(قسمت دوم)

 


گفتگوی دکتر سید معاون رضوی در همایش مدیریت بیمارستانی(قسمت سوم)