درباره ما

مدیران تشخیص و درمان،(“متد”) یک شبکه گروهی از مدیران بخشهای تشخیص و درمان است که فعالیت آن مستقل و به هیچ ارگان یا نهاد دولتی وابسته نیست.


ماموریت:

“متد” یک سازمان علمی، تخصصی است که در جهت توسعه و گسترش مدیریت حرفه ای و ارتقای سطح علمی مدیریت مدیران مراکز و سازمانهای تشخیصی و درمانی فعالیت می‌کند تا بتوانند آینده سازمان خود را به بهترین شکل ممکن بازسازی نمایند.


چشم انداز:

“متد” راه ارتباطی مدیران حرفه ای تشخیص و درمان خواهد بود و آنها را در یک شبکه بهم پیوسته حرفه ای و تخصصی برای رسیدن به اهداف خود و ارتقای سطح رهبری سازمانی‌شان قرار خواهد داد.این امر با توسعه‌ی آموزش و اطلاع رسانی علمی و خبری با توجه به نیازهای اعضای متد امکان پذیر خواهد شد. مواردی چون :

توسعه سطح مدیریت منابع انسانی، منابع مالی، ارتقای کیفیت مراقبت بیماران، بهینه سازی منابع تجهیزاتی و دستیابی به اخبار و اطلاعات روز در زمینه مدیریت سلامت

“متد” یک شبکه صنفی، حرفه ای و علمی مدیران خواهد بود که بعنوان بازوی محرک و تقویت کننده سلامت جامعه عمل خواهد کرد.